FJ » FJ

SUSPENSION: ICON Stage 1 Kit TIRES: 33" Toyo A/T II WHEELS: Stock Toyota Wheels